Wykorzystanie środków ochrony roślin w nowoczesnym rolnictwie i hodowli pozwoliło na znaczne zwiększenie wydajności upraw oraz na ograniczenie chorób zwierząt. Jednocześnie – ponieważ pestycydy mają możliwe działanie teratogenne, mutagenne i kancerogenne – ich obecność w produktach przeznaczonych do konsumpcji – jest niepożądana i musi być kontrolowana w sposób ciągły.

i2 Analytical oferuje usługę badań pozostałości pestycydów w szerokim zakresie –  oznaczamy ponad 600 substancji czynnych.

Naszym Klientom zapewniamy:

 • Informację o zawartości pozostałości pestycydów w badanej próbce
 • informacje o klasyfikacji poszczególnych związków, odniesienie do obowiązujących wytycznych legislacyjnych
 • ocenę ryzyka toksyczności, związanego z narażeniem na pozostałości pestycydów w żywności przy użyciu obliczeń oszacowanego narodowego krótkoterminowego pobrania (NESTI) dla każdej oznaczonej substancji aktywnej

Zawartość ewentualnych pozostałości regulowana jest poprzez określenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP, ang. MRL),
a te z kolei są ustalane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na podstawie:

 • właściwości toksykologicznych danej substancji czynnej
 • poziomów pozostałości wykrywanych w warunkach polowych podczas prac eksperymentalnych
 • zwyczajów dietetycznych konsumentów

Ustalając te poziomy, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, EFSA uwzględnia scenariusz najgorszego przypadku, zakładający bardzo wysokie,
chociaż możliwe spożycie produktu.

Obecnie najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w produktach na terenie Unii Europejskiej są wskazane w cyklicznie aktualizowanym Rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (z późniejszymi zmianami), a w krajach
poza UE– w odpowiedniej legislacji krajowej.

Z uwagi na różnorodność matryc oraz związków nie ma uniwersalnej metodyki oznaczania wszystkich pestycydów we wszystkich możliwych produktach.
Stąd też w badaniach wykorzystywanych jest szereg technik analitycznych, opartych na wykorzystaniu chromatografii gazowej oraz chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas oraz tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS oraz LC-MS/MS).

Przy wykorzystaniu tych technik oraz odpowiednich sposobów przygotowania próbek możemy zagwarantować granice oznaczalności (LOQ) na poziomie
0,01 mg/kg (z wyjątkiem ditiokarbaminianów, dla których LOQ wynosi 0,05 mg/kg) dla ponad 600 substancji czynnych.

Nasz zakres badawczy dla metody wielopozostałościowej został opracowany w oparciu o informacje dotyczące najczęściej wykorzystywanych substancji aktywnych, objętych stosownymi programami nadzoru w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także substancji zakazanych do stosowania w rolnictwie.

W naszych laboratoriach oznaczane są również specyficzne anality, wymagające zastosowania niezależnych metodyk analitycznych. Do takich substancji należą:

– ditiokarbaminiany
chlor
mekwat i mepikwat
fosetyl glinu oraz kwas fosfonowy
– etefen
– ditianon
– glifosat oraz glufosynat
– chlorany i nadchlorany
– parakwat i dikwat

Oferujemy także analizy szeregu innych związków, oznaczanych z wykorzystaniem techniki chromatografii cieczowej, najczęściej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).

Nasz zakres akredytacji obejmuje szereg matryc, takich jak:

 • świeże i suszone owoce i warzywa,
 • zboża
 • orzechy
 • kawa
 • herbata.

Oznaczenia w matrycach, które nie są objęte zakresem akredytacji wykonujemy, zachowując ten sam reżim postępowania.

Badania wykonujemy w standardowym terminie 5 dni roboczych, a po uprzednim ustaleniu z Klientem – również w terminie 3 dni roboczych oraz 24 godzin.

Nasz zespół pozostaje do dyspozycji Klientów zarówno na etapie doradztwa w zakresie programu badawczego, uwzględniającego wymagania programów bezpieczeństwa upraw, jest gotowy do udzielenia wszystkich informacji dotyczących przygotowania próbek oraz oznaczeń,
a także doradztwa na etapie podsumowania uzyskanych wyników.

Wykorzystanie środków ochrony roślin w nowoczesnym rolnictwie i hodowli pozwoliło na znaczne zwiększenie wydajności upraw oraz na ograniczenie chorób zwierząt. Jednocześnie – ponieważ pestycydy mają możliwe działanie teratogenne, mutagenne i kancerogenne – ich obecność w produktach przeznaczonych do konsumpcji  jest niepożądana i musi być kontrolowana w sposób ciągły.

Laboratoria i2 Analytical oferują usługę badań pozostałości pestycydów w szerokim zakresie – oznaczamy ponad 600 substancji czynnych.

Zapewniamy:

 • Informację o zawartości pozostałości pestycydów w badanej próbce
 • informacje o klasyfikacji poszczególnych związków, odniesienie do obowiązujących wytycznych legislacyjnych
 • ocenę ryzyka toksyczności, związanego z narażeniem na pozostałości pestycydów w żywności przy użyciu obliczeń oszacowanego narodowego krótkoterminowego pobrania (NESTI) dla każdej oznaczonej substancji aktywnej
 • Zawartość ewentualnych pozostałości regulowana jest poprzez określenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP, ang. MRL)

Najwyższe dopuszczalne poziomy są ustalane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na podstawie:

 • właściwości toksykologicznych danej substancji czynnej
 • poziomów pozostałości wykrywanych w warunkach polowych podczas prac eksperymentalnych
 • zwyczajów dietetycznych konsumentów

 Na terenie Unii Europejskiej najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w produktach są wskazane w cyklicznie aktualizowanym Rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (z późniejszymi zmianami), a w krajach spoza UE – w odpowiedniej legislacji krajowej.

W badaniach pozostałości laboratoria i2 Analytical wykorzystują szereg technik analitycznych, opartych na chromatografii gazowej oraz chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas oraz tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS oraz LC-MS/MS). Stosując te techniki oraz odpowiednie sposoby przygotowania próbek, możemy zagwarantować granice oznaczalności (LOQ) na poziomie 0,01 mg/kg dla ponad 600 substancji czynnych (z wyjątkiem ditiokarbaminianów, dla których LOQ wynosi 0,05 mg/kg).

I2 Analytical oznacza również specyficzne anality, przy użyciu niezależnych metodyk analitycznych, takie jak:

 • ditiokarbaminiany
 • chlor
 • mekwat i mepikwat
 • fosetyl glinu oraz kwas fosfonowy
 • etefen – ditianon
 • glifosat oraz glufosynat
 • chlorany i nadchlorany
 • parakwat i dikwat

Nasz zakres akredytacji obejmuje takie matryce jak:

 • świeże i suszone owoce i warzywa
 • zboża
 • orzechy
 • kawa
 • herbata

Standardowo badania wykonujemy w terminie 5 dni roboczych, a po uprzednim ustaleniu również w terminie 3 dni roboczych oraz 24 godzin.

Zespół ekspertów i2 Analytical pozostaje do dyspozycji Klientów nie tylko w kwestii doboru odpowiedniego programu badawczego, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa upraw, ale także w zakresie doradztwa na etapie oceny uzyskanych wyników.