INNE
ANALIZY

Badania fizykochemiczne są uzupełnieniem informacji uzyskanych z oznaczeń mikrobiologicznych oraz badań sensorycznych, pozwalając uzyskać wszystkie informacje o składzie produktu spożywczego, obecności mikro- i makroelementów, witamin oraz zanieczyszczeń czy substancji dodatkowych.

OBECNOŚĆ AZOTANÓW I AZOTYNÓW

OBECNOŚĆ AZOTANÓW I AZOTYNÓW

 

Azotany i azotyny są pochodnymi kwasu azotowego i występują głównie w warzywach w wyniku stosowania nawozów, a azotyny – w przetworach mięsnych, gdzie są stosowane jako substancje konserwujące. Nadmierna ilość związków azotu w żywności może być niebezpieczna dla zdrowia konsumentów, powodując między innymi zaburzenie funkcjonowania jelit oraz sinicę. Stąd też konieczne jest spełnianie wymagań określonych w odpowiednich wytycznych prawnych.

W laboratoriach i2 Analytical do oznaczenia poziomu zawartości azotanów i azotynów w produktach spożywczych wykorzystywana jest technika chromatografii jonowej z wykorzystaniem detekcji UV (IC-UV).

POZOSTAŁOŚCI ANTYBIOTYKÓW I CHEMIOTERAPEUTYKÓW

POZOSTAŁOŚCI ANTYBIOTYKÓW I CHEMIOTERAPEUTYKÓW

 

Antybiotyki i chemioterapeutyki mogą być obecne w tkankach i narządach zwierząt oraz produktach pochodzenia zwierzęcego (takich jak mleko, jaja, miód). Mogą wówczas stać się potencjalnym źródłem niekorzystnych oddziaływań na zdrowie konsumentów. Najczęściej z sytuacjami takimi mamy do czynienia w przypadku braku przestrzegania określonych czasów karencji, niezgodne ze wskazaniami dawkowanie weterynaryjnych produktów leczniczych czy też wbrew zaleceniom stosowanie leków u tych gatunków zwierząt, dla których nie są przeznaczone.

W badaniach stosowane są różnego typu metody:

 • mikrobiologiczne metody przesiewowe, które w stosunkowo szybki sposób pozwalają na ocenę badanej próbki,
 • sprzężenie techniki chromatografii cieczowej oraz chromatografii gazowej z tandemową spektrometrią mas.
DIOKSYNY I POLICHLOROWANE BIFENYLE

DIOKSYNY I POLICHLOROWANE BIFENYLE

 

Dioksyny i polichlorowane bifenyle są toksycznymi substancjami, mającymi tendencje do kumulowania się w tłuszczu, w szeregu produktów żywnościowych. Ich dopuszczalna obecność jest ściśle uregulowana przepisami prawnymi, a oznaczenie zawartości w produktach spożywczych stanowi niejednokrotnie wyzwanie analityczne.

W badaniach stosowane są głównie techniki wysokorozdzielcze:

 • chromatografia gazowa wysokiej rozdzielczości sprzężona ze spektrometrią mas (HR-GC/MS),
 • chromatografia gazowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS) umożliwiające oznaczenia na poziomach zawartości wyrażonych w ng/kg masy produktu.

ZAWARTOŚĆ WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (WWA)

ZAWARTOŚĆ WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (WWA)

 

WWA czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne są grupą związków chemicznych, zbudowanych ze sprzężonych pierścieni aromatycznych.

Ich występowanie w produktach spożywczych jest wynikiem antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska, ale również wynika z procesów termicznych, takich jak:

 • suszenie,
 • wędzenie,
 • smażenie,
 • grillowanie.

Najwyższe dopuszczalne poziomy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach spożywczych określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 roku (z późniejszymi zmianami).

Badania laboratoryjne prowadzone są z wykorzystaniem:

 • techniki chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD), 
 • techniki chromatografii gazowej z detekcją spektrometrią mas (GC-MS).
OBECNOŚĆ AKRYLOAMIDU

OBECNOŚĆ AKRYLOAMIDU

 

Akryloamid (czyli amid kwasu akrylowego) powstaje w żywności w wyniku reakcji Maillarda zachodzących w wysokie temperaturze zwłaszcza w produktach zawierających duże ilości skrobi. Badania naukowe jednoznacznie wskazują na szkodliwość akrylamidu dla zdrowia konsumentów. Stąd też Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności wskazuje szereg dobrych praktyk oraz ustanawia poziomy odniesienia, umożliwiające ocenę bezpieczeństwa produktów spożywczych.

Badania obecności akryloamidu w artykułach żywnościowych prowadzone są z wykorzystaniem :

 • techniki chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS),
 • techniki chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).
OBECNOŚĆ MELAMINY

OBECNOŚĆ MELAMINY

 

Melamina (inaczej cyjanuramid) jest bezbarwną, krystaliczną substancją, łatwo rozpuszczalną w wodzie, która stanowi zagrożenie żywności w momencie jej nieuprawnionego dodania do produktów, aby pozornie podnieść zawartość białka w produkcie.

Jej obecność w produktach spożywczych, zwłaszcza w mieszankach mlecznych oraz odżywkach dla niemowląt i małych dzieci jest niepożądana, a maksymalne poziomy dopuszczalnej zawartości określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 roku (z późniejszymi zmianami).

Badania laboratoryjne wykorzystują:

 • technikę chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS),
 • technikę chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).
RADIACJA I RADIOAKTYWNOŚĆ

RADIACJA I RADIOAKTYWNOŚĆ

 

Napromieniowanie żywności jest jedną z metod konserwacji żywności, pozwalającą na przedłużenie trwałości produktów spożywczych w wyniku redukcji poziomu mikroflory, destrukcji patogenów a także hamowania działania enzymów oraz procesów fizjologicznych.

Z uwagi na kontrowersje w odniesieniu do tego typu utrwalania żywności oraz na ścisłe regulacje prawne, badania poziomu radiacji i napromieniowania żywności jest niezbędne dla spełnienia wymagań legislacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa produktów spożywczych.

Oferta laboratoriów i2 Analytical obejmuje pomiary promieniowania artykułów spożywczych, pasz, matryc środowiskowych i obejmuje pomiar radionuklidów emitujących promieniowanie. Oferowane metody obejmują wszystkie główne promieniotwórcze nuklidy, które mogą być zidentyfikowane i ilościowo określone.

ZAFAŁSZOWANIA

ZAFAŁSZOWANIA

 

Kompetencje, doświadczenie oraz współpraca z wiodącymi ośrodkami na całym świecie umożliwiają laboratoriom i2 Analytical oferowanie szerokiego spektrum usług pozwalających na ocenę zafałszowań żywności, między innymi poprzez możliwości analityczne pozwalające na:

 • oznaczenie zawartości mięsa – pozornej i całkowitej zawartości mięsa,
 • oznaczenie pozornej zawartości mięsa ryby,
 • oznaczenie zawartości wody dodanej,
 • badania zafałszowania i autentyczności produktów pochodzenia mlecznego,
 • badania zafałszowania i autentyczności produktów czekoladowych, kakao i czekolady,
 • potwierdzania autentyczności soków owocowych,
 • potwierdzania autentyczności przypraw,
 • badania zafałszowania i potwierdzania autentyczności miodów,
 • oznaczania organizmów modyfikowanych genetycznie,

oraz badania autentyczności wielu innych produktów spożywczych i suplementów diety.

gmo

OZNACZANIA ORGANIZMÓW MODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE (GMO)

 

Pod pojęciem organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) rozumiemy organizmy, w których materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w naturze, czyli z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej. Taka modyfikacja może być przeprowadzona poprzez zamianę, dodanie lub wyłączenie genu lub kilku genów.

Do roślin, które najczęściej są poddawane modyfikacjom (głównie w celu zwiększenia odporności na choroby wirusowe, bakteryjne czy grzybowe, a także celem zwiększenia wydajności upraw czy odporności na owady lub na działanie herbicydów) należą:

 • kukurydza,
 • soja,
 • rzepak,
 • ryż,
 • bawełna.

Obowiązek oznakowania wszystkich produktów spożywczych oraz pasz, które

 • zawierają GMO,
 • składają się z GMO,
 • są produkowane z GMO,
 • zawierają składniki wyprodukowane z GMO.

wynika z zapisów rozporządzenia Komisji Europejskiej (EC) nr 1829/2003.

Rozporządzenie to wskazuje próg zawartości GMO, który nakazuje takie oznakowanie produktu na poziomie 0.9%. Zawartość genetycznie zmodyfikowanych organizmów poniżej poziomu 0.9% jest traktowana jako przypadkowa lub nieunikniona z przyczyn technicznych i jako taka nie musi być wykazywana.

Po wprowadzeniu do obrotu produkty GMO podlegają stałemu monitorowaniu, którego celem jest:

 • potwierdzenie, że założenia, związane z występowaniem i wpływem potencjalnych niepożądanych skutków GMO lub jego stosowania, określone w ramach oceny ryzyka dla środowiska są prawidłowe,
 • identyfikacja występowania niepożądanych skutków GMO dla zdrowia ludzi lub środowiska, których nie przewidywano w ocenie ryzyka.

Modyfikacje genetyczne lub też obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych są możliwe jedynie w produktach, w których podczas produkcji DNA nie uległo degradacji (co ma miejsce np. podczas obróbki cieplnej).

Dzięki współpracy z wiodącymi laboratoriami partnerskimi i2 Analytical oferuje usługi wykrywania i ilościowego oznaczania GMO przy wykorzystaniu metody Real-Time PCR.

WYZNACZANIE TERMINÓW TRWAŁOŚCI PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH, BADANIA STABILNOŚCIOWE ORAZ PRZECHOWALNICZE

WYZNACZANIE TERMINÓW TRWAŁOŚCI PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH, BADANIA STABILNOŚCIOWE ORAZ PRZECHOWALNICZE

 

Wyznaczanie terminów przydatności do spożycia jest skomplikowanym zagadnieniem, obejmującym zarówno badania mikrobiologiczne, jak i fizykochemiczne. Okres trwałości jest terminem, do którego w trakcie prawidłowego przechowywania w określonych warunkach – nie zachodzą w produkcie zmiany poszczególnych wskaźników jakości, zachowana jest wartość odżywcza, a możliwe zmiany sensoryczne nie powodują utraty akceptowalności.

Okres trwałości produktu jest jednym z warunków wprowadzania żywności do obrotu, zgodnie z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa żywności, określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.

W ramach wstępnych przygotowań niezbędne są informacje umożliwiające zidentyfikowanie:

 • obszarów oceny ryzyka (z uwzględnieniem surowców, procesów, przechowywania oraz ewentualnego przetwarzania i przygotowania przez konsumenta końcowego),
 • zakresu badań parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych (m. in. pH, aktywność wody, smak, zapach, tekstura),
 • zakresu badań parametrów mikrobiologicznych.

W laboratoriach i2 Analytical mamy możliwości wyznaczania okresu trwałości pod kątem bezpieczeństwa produktów:

 • w czasie rzeczywistym,
 • z wykorzystaniem technik przyspieszonych.
SKŁAD AMINOKWASÓW

SKŁAD AMINOKWASÓW

 

Aminokwasy stanowią materiały budulcowe w organizmie, niezbędne do prawidłowego rozwoju. Pod względem budowy chemicznej należą do związków organicznych i dzielą się na:

 • aminokwasy niebiałkowe,
 • białkowe (endogenne – czyli produkowane przez organizm, oraz egzogenne – czyli te, które muszą być dostarczane wraz z pokarmem).

Niejednokrotnie – z uwagi na możliwe zafałszowania oraz obecność w produktach azotu tzw. niebiałkowego – klasyczne techniki oznaczania zawartości białka (jak metoda Kjeldahla lub metoda Dumas’a), są niewystarczające do określenia jakości produktu spożywczego. Konieczne jest wówczas oznaczenie składu aminokwasów, wchodzących w skład białek. Badanie składu aminokwasów jest również niezbędne w przypadku potwierdzania jakości suplementów diety.

Do najczęściej wykorzystywanych metod pozwalających na oznaczenie składu aminokwasów należą:

 • chromatografia cieczowa (HPLC),
 • chromatografia cienkowarstwowa (TLC),
 • elektroforeza kapilarna, sprzężone z odpowiednimi systemami detekcji.
inne witaminy

WITAMINY

 

Witaminy są niskocząsteczkowymi związkami organicznymi, niezbędnymi do prawidłowego przebiegu wielu procesów metabolicznych. Klasyfikację witamin opiera się na właściwościach fizycznych, dzieląc witaminy na:

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach:

 • witamina A (retinol i jego pochodne),
 • witamina D (cholekalcyferol),
 • witamina E (tokoferol),
 • witamina K (filochinon).

Witaminy rozpuszczalne w wodzie

 • witamina C (kwas askorbinowy),
 • witamina B1 (tiamina),
 • witamina B2 (ryboflawina),
 • witamina B3 (niacyna),
 • witamina B5 (kwas pantotenowy),
 • witamina B6 (pirydoksyna),
 • witamina B7 (biotyna, witamina H),
 • witamina B12 (cyjanokobalamina),
 • kwas foliowy.

Witaminy występują w artykułach żywnościowych w sposób naturalny lub mogą być wprowadzone do produktów spożywczych jako dodatek w trakcie procesów technologicznych.

Jakościowe i ilościowe oznaczanie zawartości witamin i prowitamin wykonywane jest z wykorzystaniem różnych procedur – w metodach chemicznych i fizykochemicznych wykorzystuje się oznaczenia:

 • kolorymetryczne,
 • spektrofotometryczne,
 • fluorymetryczne,
 • miareczkowe,
 • mikrobiologiczne.

Wybór metody oznaczenia zależy od badanej witaminy (jej formy chemicznej, substancji dodanej lub naturalnie występującej w produkcie) i jej stężenia w badanym artykule spożywczym.

BADANIA DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

BADANIA DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

 

Substancje dodatkowe mogą być wprowadzane do produktów spożywczych na różnych etapach jej produkcji, przygotowywania i przetwarzania. Stanowią składniki żywności, a tym samym podlegają kontroli i monitoringowi w produktach finalnych, nawet jeśli w produkcie końcowym są obecne w postaci zmienionej.

Do tej grupy należą:

 • barwniki,
 • substancje słodzące,
 • konserwanty.

Dla każdej z tych substancji konieczne jest oznaczenie z wykorzystaniem klasycznych bądź nowatorskich metodyk analitycznych, pozwalających na precyzyjne i rzetelne oznaczenie poziomu zawartości w produkcie.