BADANIA
POZOSTAŁOŚCI
PESTYCYDÓW

Wykorzystanie środków ochrony roślin w nowoczesnym rolnictwie i hodowli pozwoliło na znaczne zwiększenie wydajności upraw oraz na ograniczenie chorób zwierząt. Jednocześnie – ponieważ pestycydy mają możliwe działanie teratogenne, mutagenne i kancerogenne – ich obecność w produktach przeznaczonych do konsumpcji  jest niepożądana i musi być kontrolowana w sposób ciągły.

Laboratoria i2 Analytical oferują usługę badań pozostałości pestycydów w szerokim zakresie – oznaczamy ponad 600 substancji czynnych.

badania pozostałości pestycydów
badania pozostałości pestycydów
badania pozostałości pestycydów

Zapewniamy:

 • informację o zawartości pozostałości pestycydów w badanej próbce,
 • informację o klasyfikacji poszczególnych związków, odniesienie do obowiązujących wytycznych legislacyjnych,
 • ocenę ryzyka toksyczności, związanego z narażeniem na pozostałości pestycydów w żywności przy użyciu obliczeń oszacowanego narodowego krótkoterminowego pobrania (NESTI) dla każdej oznaczonej substancji aktywnej.

 

Zawartość ewentualnych pozostałości regulowana jest poprzez określenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP, ang. MRL)

Najwyższe dopuszczalne poziomy są ustalane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na podstawie:

 • właściwości toksykologicznych danej substancji czynnej,
 • poziomów pozostałości wykrywanych w warunkach polowych podczas prac eksperymentalnych,
 • zwyczajów dietetycznych konsumentów.

Na terenie Unii Europejskiej najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w produktach są wskazane w cyklicznie aktualizowanym Rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (z późniejszymi zmianami), a w krajach spoza UE – w odpowiedniej legislacji krajowej.

W badaniach pozostałości pestycydów laboratoria i2 Analytical wykorzystują szereg technik analitycznych, opartych na chromatografii gazowej oraz chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas oraz tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS oraz LC-MS/MS). Stosując te techniki oraz odpowiednie sposoby przygotowania próbek, możemy zagwarantować granice oznaczalności (LOQ) na poziomie 0,01 mg/kg dla ponad 600 substancji czynnych (z wyjątkiem ditiokarbaminianów, dla których LOQ wynosi 0,05 mg/kg).

I2 Analytical oznacza również specyficzne anality, przy użyciu niezależnych metodyk analitycznych, takie jak:

 • ditiokarbaminiany,
 • chlormekwat i mepikwat,
 • fosetyl glinu oraz kwas fosfonowy,
 • etefon,
 • glifosat oraz glufosynat,
 • chlorany i nadchlorany,
 • parakwat i dikwat,
 • ditianon.

Nasz zakres akredytacji obejmuje takie matryce jak:

 • świeże i suszone owoce i warzywa,
 • zboża,
 • orzechy,
 • kawa,
 • herbata.

Standardowo badania wykonujemy w terminie 5 dni roboczych, a po uprzednim ustaleniu również w terminie 3 dni roboczych oraz 24 godzin.

Zespół ekspertów i2 Analytical pozostaje do dyspozycji Klientów nie tylko w kwestii doboru odpowiedniego programu badawczego, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa upraw, ale także w zakresie doradztwa na etapie oceny uzyskanych wyników.