BADANIA
POWIETRZA

Zgodnie wytycznymi rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r., badanie jakości powietrza, a także ciągły monitoring jakości powietrza jest obowiązkiem pracodawców, inwestorów, samorządów i innych podmiotów.

i2 Analytical oferuje pobieranie próbek powietrza z wykorzystaniem:

  • kanistrów typu Summa,
  • worków Tedlara,
  • roztworów sorpcyjnych (roztworów pochłaniających) lub sorbentów stałych.
badania powietrza
badania powietrza

Pobieranie próbek może być realizowane zarówno z wykorzystaniem próbników pasywnych, jak i próbników dynamicznych.

Badania oferowane przez i2 Analytical obejmują akredytowane i nieakredytowane oznaczenia:

  • zawartości pyłu zawieszonego (PM5, PM10),
  • zawartości pierwiastków (metali) ciężkich,
  • obecności lotnych i pół- lotnych związków organicznych (LZO = VOC, SLZO = SVOC),
  • zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
  • zawartości polichlorowanych bifenyli (PCB),
  • obecności i zawartości związków nieorganicznych, takich jak: siarkowodór, amoniak, chlorowodór, fluorowodór, tlenki siarki, fenole, tlenki azotu, ozon, itp.,
  • polichlorowanych dioksyn i polichlorowanych furanów (PCDD/F).

Masz pytania związane z doborem odpowiednich metodyk analitycznych, sposobem pobierania próbek czy przygotowaniem próbek do wysyłki?

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej.

Monitoring jakości powietrza z wykorzystaniem osadów atmosferycznych

 

Rosa, deszcz, mgła czy też pył zawieszony również mogą posłużyć do oceny jakości powietrza. Warto na nich wykonać analizy związków organicznych i nieorganicznych. Do długofalowego monitoringu jakości powietrza w osadach atmosferycznych i2 Analytical wykorzystuje próbniki własnej produkcji typu Frisbee, Bergerhoff lub Directional Dust Gauges.

Zapewniamy konsultacje jeszcze przed rozpoczęciem pomiarów.

bergerhoff
directional-dust-gauge