BADANIA GLEB
I GRUNTÓW

Możliwości wykorzystania gleby i gruntu zależą od ich parametrów. Laboratoryjne rozpoznanie jakości gruntu oszczędza czas i pieniądze inwestorów.

Nasze usługi obejmują:

 • akredytowane próbobrania,
 • dostawę specjalnie zaprojektowanych pojemników do poboru i transportu próbek oraz wsparcie w przygotowaniu ich do wysyłki,
 • ocenę skażenia gruntu zanieczyszczeniami organicznymi i nieorganicznymi (także metalami ciężkimi) oraz azbestem,
 • ocenę zgodności wyników z wymaganiami Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
 • audyt azbestu w terenie i na obiektach,
 • wyznaczanie parametrów żyzności gleb.

 

BADANIA GLEB I GRUNTÓW
BADANIA GLEB I GRUNTÓW

Podczas badania gleb i gruntów zapewniamy także:

 • pomiar współrzędnych GPS,
 • akredytowane badania laboratoryjne z wykorzystaniem metod odniesienia dla wszystkich parametrów, łącznie ze wskaźnikiem wodoprzepuszczalności,
 • badania, pozwalające na określenie stopnia zanieczyszczenia gruntów,
 • badania próbek punktowych, określających stan środowiska w miejscu i czasie pobrania,
 • badania próbek zbiorczych, umożliwiających określenie stanu środowiska w znanym okresie.

 

Badania o których mowa powyżej obejmują między innymi oznaczenia:

 • metali ciężkich,
 • związków nieorganicznych,
 • związków organicznych, w tym:
  • benzyn (węglowodory C6-C12),
  • olejów (węglowodory C12-C40),
  • BTEX,
  • WWA,
 • chlorobenzenów,
 • chlorofenoli,
 • polichlorowanych bifenyli (PCB),
 • pestycydów chloroorganicznych, fosforoorganicznych, pyretroidów, związków azotoorganicznych i innych.

Zakres usług jest dostosowany do aktualnych przepisów prawnych.

Zapewniamy wsparcie w zakresie interpretacji wyników badań oraz doradztwo na etapie ich oceny z wymaganiami.

Standardowy czas analizy – 5 dni roboczych, możliwa realizacja nawet w 24 godziny po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.