BADANIA
OBECNOŚCI
MYKOTOKSYN

Mykotoksyny są naturalnie występującymi toksynami, wytwarzanymi przez pleśnie najczęściej podczas przechowywania produktów żywnościowych w niewłaściwych warunkach. Substancje te są produkowane przez liczne gatunki niższych grzybów pleśniowych (głównie należących do Aspergillus, Penicilium oraz Fusarium). Ich obecność w produkcie uzależniona jest między innymi od szczepu grzyba, wilgotności oraz temperatury otoczenia, a także zawartości wody w produkcie oraz stopnia dojrzałości rośliny.

Badania wykonywane w laboratoriach i2 Analytical obejmują między innymi analizę obecności aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 (oraz sumarycznej zawartości aflatoksyn) oraz ochratoksyny A.

BADANIA OBECNOŚCI MYKOTOKSYN

Nauka zna ponad 300 mykotoksyn, z których do najbardziej niebezpiecznych zaliczane są:

  • aflatoksyny (aflatoksyna B1, aflatoksyna B2, aflatoksyna G1, aflatoksyna G2),
  • trichoteceny (deoksyniwalenol, niwalenol, toksyna T-2, toksyna HT-2),
  • zearalenon ,
  • fumonizyny,
  • ochratoksyny (ochratoksyna A, ochratoksyna B, ochratoksyna C),
  • patulina,
  • cytrynina,
  • oraz alkaloidy sporyszu (między innymi ergometryna, ergotamina, ergokrystyna, ergokryptyna, ergozyna i ergokornina oraz ich epimery).

 

Najwyższe dopuszczalne poziomy mykotoksyn wskazane są w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 roku (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

W laboratoriach i2 Analytical do badania obecności i zawartości mykotoksyn wykorzystywane są metodyki znormalizowane oraz procedury własne, z chromatograficznym oznaczeniem końcowym (głównie jest to technika chromatografii cieczowej z odpowiednimi detektorami).

Standardowo badania wykonujemy w terminie 7 dni roboczych, a po uprzednim ustaleniu również w terminach skróconych.

Zespół ekspertów i2 Analytical doradza w zakresie przygotowania próbek  do wysyłki oraz samych analiz, a także na etapie oceny uzyskanych wyników.