BADANIA
ZAWARTOŚCI
METALI
CIĘŻKICH

Metale ciężkie są typowo antropogenicznymi zanieczyszczeniami. Ich obecność w produktach spożywczych związana jest z zanieczyszczeniem środowiska, a maksymalna dopuszczalna zawartość jest ściśle określona w obowiązującej legislacji.

badania zawartości metali ciężkich
badania zawartości metali ciężkich

Za najbardziej niebezpieczne pierwiastki w żywości uznaje się kadm, ołów, rtęć i arsen. Długotrwałe narażenie na ich podwyższoną zawartość może powodować między innymi zwiększone ryzyko rozwoju chorób nowotworowych i zaburzeń układu nerwowego. Zgodnie z dostępnymi danymi– najbardziej podatne na zanieczyszczenia metalami ciężkimi są produkty takie jak:

  • pieczywo,
  • produkty zbożowe,
  • ryby,
  • owoce morza.

W laboratoriach i2 Analytical oferowane zakresy oznaczania zawartości oparte zostały o wymagania i wytyczne norm polskich, brytyjskich i międzynarodowych, a także zgodnie z własnymi procedurami. Analizy są objęte zakresem akredytacji.

W badaniach metali ciężkich wykorzystywane są nowoczesne urządzenia, między innymi:

  • mineralizatory mikrofalowe,
  • spektrometry emisji optycznej ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie (ICP-OES),
  • spektrometry mas ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie (ICP-MS).

Zakres badań umożliwia spełnienie wymagań określających najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP) metali ciężkich dla poszczególnych produktów spożywczych, wskazane w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 r (z późniejszymi zmianami).

Standardowo laboratoria i2 Analytical wykonują analizy w terminie 5 dni roboczych, a po uprzednim ustaleniu z Klientem również w terminie 3 dni roboczych oraz 24 godzin.

Zespół i2 Analytical jest gotowy do udzielenia wszystkich informacji dotyczących przygotowania próbek do wysyłki oraz oznaczeń, a także w zakresie doradztwa na etapie oceny uzyskanych wyników.