Method Development Services from i2 AnalyticalStale dążymy do rozwoju metod analitycznych, które poprawiają jakość i dostosowują metody do obowiązującego prawa. Obecnie pracujemy nad następującymi projektami:

SPECJACJA RTĘCI

Potrzeba wyszczególniania pochodnych rtęci (metylo; etylo) została wprowadzona poprzez wydanie Soil Guideline Values (SGVs) w 2009 r. SGV kładzie nacisk na określenie rodzaju pochodnych rtęci w środowisku, jako że każda z nich ma inną wartość kryterium zdrowotnego. Zastosowana technologia wykorzystuje rozdział chromatograficzny, a następnie detekcję fluorescencyjną i jest jedną z najbardziej czułych metod, które mogą być stosowane do badania specjacji rtęci.

BIODOSTĘPNOŚĆ METALI CIĘŻKICH

Biodostępność metali ciężkich jest przeprowadzana zgodnie z brytyjskimi wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska, przy użyciu zmodyfikowanego testu SBET (dla ołowiu) oraz PBET (pozostałe metale ciężkie).

Badanie bioprzyswajalności jest przeprowadzane w celu symulacji wpływu zanieczyszczeń gleby na ludzki układ pokarmowy. W badaniach określa się ilość toksycznych zanieczyszczeń, które absorbują się w organizmie ludzkim. Badanie bioprzyswajalności jest dokonywane metodą In vivo.

METODA BADAWCZA PBET

Metoda ta polega na określeniu bioprzyswajalności metali ciężkich, głównie arsenu. Metoda oparta jest na symulacji trawienia próbki gleby (na czczo) i wchłanianiu arsenu w roztworach żołądka i jelita.

METODA BADAWCZA SBET

Metoda polega na określeniu bioprzyswajalności ołowiu. Ołów jest znany jako pierwiastek najbardziej bioprzyswajalny przez żołądek (przy niskim pH). Metoda oparta jest na symulacji trawienia próbki gleby w roztworach żołądka.

METODA BARGE-UBM

Metoda ta jest stosowana do badania bioprzyswajalności zarówno metali ciężkich, jak i zanieczyszczeń organicznych. Tak jak dla metod PBET i SBET, zawartość metali ciężkich oznaczana jest w stanie na czczo, natomiast zawartość zanieczyszczeń organicznych jest badana w obecności pokarmu. Metoda ta symuluje zarówno żołądkowe, jak i jelitowe trawienie gleby. Została zatwierdzona używając zarówno danych dotyczących bioprzyswajalności (In vivo), jak i wyników porównawczych między laboratoriami w obrębie grupy BARGE.

(ICP-OES). Metale ciężkie mogą być związane z frakcjami gleby przez które są dostępne w mniejszym stopniu, więc całkowita koncentracja może być wysoka, ale ryzyko dla zdrowa ludzkiego jest mniejsze niż wykazano.

FRAKCJONOWANIE METALI CIĘŻKICH

Wartości dostępności metali ciężkich mogą być uzyskane poprzez identyfikację ich ilości całkowitej oraz biodostępnej w połączeniach chemicznych w glebie. Można to uzyskać poprzez zastosowanie zmodyfikowanej ekstrakcji sekwencyjnej, określenia głównych składników chemicznych (Ca, Mg, Fe, S, Si itp.) oraz koncentracji metali ciężkich w każdym z ekstraktów. Pozwala to na oszacowanie związania metali ciężkich w glebie i ułatwienia pomiarów zawartości całkowitej i biodostępnej.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

  • Kompleksowa obsługa analiz
  • Analizy gleby
  • Analizy wody
  • Oznaczanie azbestu
  • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

  • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
  • „fast track – 24 h”
  • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
  • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)