Analizujemy szeroki zakres składników jako część testów kryteriów dopuszczania odpadów. Dyrektywa EU w sprawie składowania odpadów (Directive 99/31/EC) ma na celu zapobieganie lub w miarę możliwości zmniejszenie negatywnych skutków ich składowania dla środowiska.

Rodzaje odpadów klasyfikuje się według ścisłych wymogów. Tylko odpady o odpowiedniej kategorii mogą być dopuszczone do składowania, natimiast niektóre z nich nie mogą w ogóle być składowane (ciecze, materiały wybuchowe itp.).

WAC test ma na celu symulację ilości substancji niebezpiecznych wypłukanych w skutek m.in. opadów deszczu.

KLASYFIKACJA ODPADÓW

W ramach klasyfikacji odpadów analizowane są następujące parametry:

 • Arsen
 • Bar
 • Kadm
 • Chrom całkowity
 • Miedź
 • Rtęć
 • Molibden
 • Nikiel
 • Ołów
 • Antymon
 • Selen
 • Cynk
 • Chlorki
 • Fluorki
 • Siarczany
 • Wskaźnik fenolowy
 • Rozpuszczony węgiel organiczny
 • Stałe związki rozpuszczone

Dodatkowo do analizy eluatu wymagane są następujące testy w przypadku odpadów stałych:

 • Ogólny węgiel organiczny
 • Strata przy prażeniu
 • BTEX
 • PCB (7 kongenerów)
 • Oleje mineralne (C10 – C40)
 • WWA
 • ANC
 • Ciepło spalania

i2 Analytical przeprowadza wszystkie wyżej wymienione testy WAC w terminie 5, 8 lub 10 dni.

Waste Acceptance Criteria from i2 analytical