Przez ostatnie 90 lat zostało przebadanych, rozwiniętych, oznaczonych i zastosowanych około 2000 różnych substancji owadobójczych. Mimo, że wiele z nich zostało wycofanych lub zabronionych, to w dalszym ciągu ok.  500 rodzajów z nich, jest na świecie powszechnie używanych.  Najbardziej powszechnymi są:

KWAŚNE HERBICYDY

 • Bentazone
 • Bromoxynil
 • Clomeprop
 • Clopyralid
 • Dicamba
 • 2,4-D
 • 2,4-DB
 • Dichlorprop
 • Dichlorprop-P
 • Fluroxypyr
 • Ioxynil
 • MCPA
 • MCPB
 • Mecoprop
 • Mecoprop-P
 • Picloram
 • 2,4,5-T
 • 2,4,5-TP (fenoprop)
 • TBA (2,3,6-trichlorobenzoic acid)
 • Triclopyr

KARBAMINIANY

 • Aldicarb
 • Aldicarb-sulfone
 • Aldicarb-sulfoxide
 • Bendiocarb
 • Benfuracarb
 • Carbaryl
 • Carbofuran
 • Carbofuran-3-hydroxy
 • Carbosulfan
 • Ethiofencarb
 • Fenobucarb
 • Formetanate
 • Furathiocarb
 • Isoprocarb
 • Methiocarb
 • Methomyl
 • Oxamyl
 • Pirimicarb
 • Propoxur
 • Trimethacarb

ANTYKOAGULANTY

 • Brodifacoum
 • Bromadiolone
 • Coumatetralyl
 • Difenacoum
 • Difethialone
 • Flocoumafen
 • Warfarin

NEONIKOTYNOIDY

 • Acetamiprid
 • Clothianidin
 • Dinotefuran
 • Imidacloprid
 • Nitenpyram
 • Thiacloprid
 • Thiamethoxam

PESTYCYDY CHLOROORGANICZNE

 • alpha-HCH
 • beta-HCH
 • gamma-HCH (lindane)
 • delta-HCH
 • epsilon-HCH
 • cis-Chlordane
 • trans-Chlordane
 • Aldrin
 • Dieldrin
 • Endrin
 • Endrin ketone
 • Endrin aldehyde
 • Isodrin
 • Dichlobenil
 • Heptachlor
 • Heptachlor-epoxide
 • Hexachlorobenzene
 • Endosulphan A
 • Endosulphan B
 • Endosulphan sulphate
 • 2,4’-DDT
 • 4,4’-DDT
 • 2,4’-DDD
 • 4,4’-DDD
 • 2,4’-DDE
 • 4,4’-DDE
 • Methoxychlor
 • Quintozene
 • Toxaphene

PESTYCYDY FOSFOROORGANICZNE

 • Acephate
 • Azamethiphos
 • Azinphos-methyl
 • Azinphos-ethyl
 • Cadusafos
 • Chlorethoxyfos
 • Chlorfenvinphos
 • Chlormephos
 • Chlorpyrifos
 • Chlorpyrifos-methyl
 • Coumaphos
 • Cyanophos
 • Demeton-S-methyl
 • Diazinon
 • Dichlofenthion
 • Dichlorvos
 • Dicrotophos
 • Dimethoate
 • Dimethylvinphos
 • Disulfoton
 • EPN
 • Ethion
 • Ethoprophos
 • Famphur
 • Fenamiphos
 • Fenitrothion
 • Fenthion
 • Fosthiazate
 • Heptenophos
 • Isofenphos-methyl
 • Isoxathion
 • Malathion
 • Mecarbam
 • Methmidophos
 • Methidathion
 • Mevinphos
 • Monocrotophos
 • Naled
 • Omethoate
 • Oxydemeton-methyl
 • Parathion
 • Parathion-methyl
 • Phenthoate
 • Phorate
 • Phosalone
 • Phosmet
 • Phosphamidon
 • Phoxim
 • Pirimiphos-methyl
 • Profenofos
 • Propetamphos
 • Prothiofos
 • Pyraclofos
 • Pyridaphenthion
 • Quinalphos
 • Sulfotep
 • Tebuprimfos
 • Temephos
 • Terbufos
 • Thiometon
 • Triazophos
 • Trichlorfon
 • Vamidothion

PYRETROIDY SYNTETYCZNE

 • Acrinathrin
 • Allethrin
 • Bifenthrin
 • Bioallethrin
 • Bioresmethrin
 • Cycloprothrin
 • Cyfluthrin
 • beta-Cyfluthrin
 • gamma-Cyhalothrin
 • lambda-Cyhalothrin
 • Cypermethrin
 • alpha-Cypermethrin
 • beta-Cypermethrin
 • theta-Cypermethrin
 • zeta-Cypermethrin
 • Cyphenothrin
 • Deltamethrin
 • Empenthrin
 • Esfenvalerate
 • Etofenprox
 • Fenpropathrin
 • Fenvalerate
 • Flucythrinate
 • Flumethrin
 • Fluvalinate
 • Halfenprox
 • Imiprothrin
 • Methothrin
 • Permethrin
 • Phenothrin
 • Prallethrin
 • Resmethrin
 • Tefluthrin
 • Tetramethrin
 • Tralomethrin
 • Transfluthrin

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

 • Kompleksowa obsługa analiz
 • Analizy gleby
 • Analizy wody
 • Oznaczanie azbestu
 • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

 • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
 • „fast track – 24 h”
 • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
 • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)
Pesticide services at i2 analytical