PAHs at i2 analytical Węglowodory aromatyczne (PAH) to związki zawierające pierścienie aromatyczne, składające się przede wszystkim z atomów węgla i wodoru. Występują one w olejach, węglu czy w złożach roponośnych oraz są produktem ubocznym spalania m.in. paliw kopalnych jak i biomasy. Około 400 rodzajów tych substancji może zostać poddanych analizie metodą chromatografii gazowej, a najczęściej występujące to:

 • Acenaftylen
 • Acenaften
 • Antracen
 • Benzo(a)antracen
 • Kryzen
 • Dibenzo(a,h)antracen
 • Fluoranten
 • Fluoren
 • Naftalen
 • Benzo(b)fluoranten
 • Benzo(j)fluoran
 • Benzo(k)fluoran
 • Benzo(a)piren
 • Benzo(e)piren
 • Benzo(g,h,i)perylen
 • Indeno(1,2,3-cd)piren
 • Fenantren
 • Piren
 • Koronen

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

 • Kompleksowa obsługa analiz
 • Analizy gleby
 • Analizy wody
 • Oznaczanie azbestu
 • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

 • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
 • „fast track – 24 h”
 • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
 • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)