GCMS Services from i2 Analytical

Podczas gdy w przypadku chromatografii cieczowej LC nośnikiem jest faza ciekła, w chromatografii gazowej GC nośnikiem jest faza gazowa.

W technice GC-MS wyekstrachowana próbka zostaje nastrzyknięta do odpowiedniego portu, gdzie następuje jej odparowanie.

Pary są kierowane do szklanej kolumny kapilarnej w której analit może być odseparowany od innych wyekstrahowanych związków i matrycy. Separacja jest zależna od interakcji analitu z kolumną, jak i od jego fizycznych i chemicznych właściwości.

Używane w laboratoriach i2 Analytical systemy GC-MS mogą być używane do detekcji jonów lub zakresu mas. Analiza pozwala na osiągnięcie niskich poziomów wykrywalności, jednak najlepiej sprawdza się w analizie zadanych związków (analiza ilościowa).

Przeszukanie całego zakresu mas, znanego jako broadscan, pozwala na porównanie próbki z komercyjnymi bibliotekami widm o porównywalnych zgodnościach.

Umożliwia to doświadczonemu analitykowi oszacowanie potencjalnych składników organicznych próbki (analiza jakościowa).

Obecnie nasza firmowa biblioteka widm zawiera aż 680 000 unikalnych związków i wciąż się powiększa.

Związek poddany analizie GC-MS musi być termicznie stabilny i wystarczająco lotny, aby występował w fazie gazowej. Najlepszymi związkami do analizy GC-MS są związki niepolarne takie jak węglowodory, aczkolwiek niektóre ich pochodne nie mogą być analizowane tą techniką.

ZWIĄZKI I GRUPY

Typowymi związkami i grupami analizowanymi techniką GC-MS są:

 • WWA
 • PBDE
 • PCB
 • Pestycydy chloroograniczne
 • Syntetyczne insektycydy pirotroidowe pyretroidowe
 • Pestycydy fosforoorganiczne
 • Związki organiczne cyny
 • Kwaśne herbicydy
 • Kwasy Halogenooctowe
 • Azydy
 • FAME
 • Estryftalanów i innych
 • Chlorotolueny/nitrotolueny
 • Paliwa i oleje
 • SVOC
 • Alkany (C8-C70)
 • Pestycydy (Screen)
 • Broad scan (analiza jakościowa)