Azbest w świecie Analiz Geotechnicznych

Przez wiele dekad praca z materiałami azbestowymi stwarzała wiele zagrożeń oraz praktycznych problemów dla laboratoriów środowiskowych. Dostarczenie oczekiwanych wyników w celu oszacowania wszystkich czynników potencjalnego zanieczyszczenia, wymaga narażenia pracowników laboratorium na częste prace z próbkami, które mogą potencjalnie zawierać azbest. Duża część analiz wymaga bezpośredniego kontaktu z gruntem lub poddawania gruntu procesom fizycznym takim jak suszenie i rozdrabnianie, podczas których włókna respirabilne mogą być uwalniane do powietrza.

Wraz ze wzrostem świadomości i powszechności analiz azbestu, laboratoria rozwinęły szeroką gamę środków ochronnych, które pozwalają na bezpieczne przeprowadzanie rutynowych czynności bez narażania pracowników na niebezpieczeństwo.

Odpowiednie środki ochrony osobistej, obejmujące: maski przeciwpyłowe, instalacje filtrujące powietrze wyposażone w filtry HEPA oraz rygorystyczny monitoring wewnętrzny, tworzą bezpieczne środowisko pracy dla analizy próbek środowiskowych.

Podczas gdy powyższe techniki od lat stosowane są w analizach chemicznych, to dopiero od niedawna zwrócono uwagę na konieczność ich stosowania także podczas analiz geotechnicznych…

W czym tkwi problem?

Największym wyzwaniem w tym wypadku jest objętość oraz masa próbek i sam proces ich przetwarzania. Podczas gdy typowa próbka poddawana analizie chemicznej waży ≤1kg gleby i tylko niewielka jej cześć wymaga rutynowego suszenia/mielenia/obróbki ręcznej, to waga próbki geotechnicznej może osiągać nawet 80 kg, a większość lub nawet jej całość jest poddawana obróbce ręcznej lub innym procesom fizycznym (przesiewaniu, ubijaniu i wytrząsaniu), które mogą generować uwalnianie się włókien respirabilnych do powietrza.

Jak analizowano próbki do tej pory?

 Większość laboratoriów geotechnicznych po otrzymaniu próbki zanieczyszczonej włóknami azbestowymi lub materiałami zawierającymi azbest (ACM – Asbestos Containing Material) wstrzymywało dalsze analizy. W laboratorium i2 wszyscy pracownicy Sekcji Geotechnicznej zostali przeszkoleni pod kątem umiejętności wstępnej identyfikacji materiałów azbestowych, dzięki czemu wszystkie próbki zawierające azbest mogły być od razu przekazywane na Sekcję Azbestu. Na tym etapie następowała formalna identyfikacja przeprowadzona przez wykwalifikowanych analityków Sekcji Azbestu posiadających certyfikaty P401 (Identification of Asbestos in Bulk Samples). Potwierdzenie obecności azbestu prowadziło do natychmiastowego wstrzymania analiz geotechnicznych.

 Jak stworzyliśmy bezpieczne środowisko pracy?

W celu umożliwienia analizy próbek potencjalnie niebezpiecznych, określanych mianem „Red Samples” (wg terminologii British Drilling Association, są to próbki pochodzące z miejsc zanieczyszczonych azbestem, węglowodorami i metalami ciężkimi) musimy zapewnić takie samo bezpieczne środowisko pracy dla naszego zespołu geotechnicznego, jakie zapewniamy zespołowi chemicznemu. To doprowadziło do stworzenia naszego specjalistycznego laboratorium nazwanego Red Lab.

Znajdujący się w oddzielnym pomieszczeniu Red Lab jest zamkniętym obiektem wyposażonym w rozbudowaną instalację filtrującą powietrze za pomocą filtrów HEPA i zaawansowanych środków ochrony osobistej oraz śluzę, w której pracownicy mogą te środki ochrony osobistej bezpiecznie zakładać i zdejmować.

Dostępne Analizy:

Dla wszystkich próbek sklasyfikowanych jako niebezpieczne (Red Samples) oferujemy w naszym laboratorium następujące rodzaje analiz:

Analiza Parametry Zagęszczalności i Prace Ziemne
Oznaczenie Wilgotności Test Proctora (OMC/MDD Relationship)
Stopień Zagęszczenia Gruntów Wskaźnik CBR Względem Testu Proctora
Gęstość Właściwa Szkieletu Gruntowego Kalifornijski Wskaźnik Nośności CBR
Indeks Plastyczności Wskaźnik Wilgotności MCV
Wilgotność Kredy w Stanie Całkowitego Nasycenia Wody MCV vs MC Relationship
Analiza Granulometryczna (PSD)
Skurcz Liniowy
Ciśnienie Ssania Gruntu

Chcesz wiedzieć więcej?

 Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, potrzebujesz pomocy lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o analizach działu Geotechnicznego, prosimy o kontakt z pod numerem telefonu 32 342 60 11 lub adresem e-mail contact@i2analytical.com