GCMS with headspace autosampler at i2 analytical

Ten system z autosamplerem fazy nadpowierzchniowej służy do analizy lotnych związków organicznych (VOC).

Zamiast wprowadzania porcji płynnego ekstraktu do odparowania w systemie GC, autosampler fazy nadpowierzchniowej wprowadza próbkę już w fazie gazowej.

Autosampler fazy nadpowierzchniowej podgrzewa znaną objętość lub masę próbki w gazoszczelnej fiolce, wymuszając przejście analitu do fazy gazowej, zostawiając tym samym mniej lotne związki w matrycy.

Powstały gaz jest poddawany analizie HS/GCMS.

Podobnie jak w przypadku konwencjonalnego GC-MS, detektor masowy wykrywa jony lub zakresy mas.

Umożliwia to przeprowadzenie zarówno analizy jakościowej jak i ilościowej.

Związek poddany analizie HS/GC-MS musi być termicznie stabilny i wystarczająco lotny aby występował w fazie gazowej. Najlepszymi związkami do analizy HS/GC-MS są związki niepolarne takie jak węglowodory, chociaż w pochodnych z innymi związkami mogą być nieodpowiednie do analizy GC.

ZWIĄZKI I GRUPY

Typowymi związkami i grupami analizowanymi techniką HS/GC-MS są:

 • Lotne związki organiczne (VOC)
 • BTEX
 • Metan, etan i propan
 • Rozpuszczalniki
 • Lotne kwasy tłuszczowe (VFA)
 • Freony/CFC i HCFC
 • Broad scan (analiza jakościowa)
 • Organiczne związki ołowiu
 • Alkohole
 • Paliwa
 • Ketony
 • Alkany (C1-C8)